Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 127 
 Yêu Hóa Ma Võ (Gậy cổ vũ)(đ.biệt) 
 
 100 @Cash 
 Công lực +40, CLVC +5%, phòng thủ+40, Máu +300, Exp +10% trong vòng 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 128 
 Bồi nguyên đan ( Tiểu) 
 
 15 @Cash 
 Tăng 300 HP trong vòng 60 phút, 6 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 129 
 Bồi nguyên đan ( Trung ) 
 
 35 @Cash 
 Tăng 500 HP trong vòng 60 phút, 7 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 130 
 Bồi nguyên đan ( Đại ) 
 
 75 @Cash 
 Tăng 700 HP trong vòng 60 phút, 8 lần sử dụng 
 V.viễn 
 !mua 131 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 25 @Cash 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 140 
 Yêu hoa mã võ hải sãn 
 
 100 @Cash 
 Công lực +40, sức phòng ngự +40, Clvc + 5%, điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% 
 V.viễn 
 !mua 141 
  Nghịch Thiên Chiến Cuồng Đan 
 
 300 @Cash 
 Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2 giờ(Online), (SL:12) 
 V.viễn 
 !mua 142 
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (Luyện cấp) 
 
 175 @Cash 
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt.Thời gian: 6 giờ Tăng tấn công+50, phòng thủ+100, máu+500, sâm+500, CLVC+10%, EXP+40%. 
 V.viễn 
 !mua 143 
 Yêu Hóa Ma Võ [Kẹo] (PK) 
 
 150 @Cash 
 Thay đổi ngoại hình vũ khí của nhân vật thành kẹo ngọt^Thời gian: 6 giờ. Tăng tấn công+100, phòng thủ+50, máu+800, né tránh+10, CLVC+10%, ulpt+100. 
 V.viễn 
 !mua 144 
 Long Lân Hộ Thể Đan 
 
 300 @Cash 
 Phòng ngự+20%, Phòng ngự võ công +10%, Chính xác+20, Né tránh +20, Kinh nghiệm+20%, HP+500 trong 2 giờ (Online) Sử dụng 12 lần. 
 V.viễn 
 !mua 145 
 Cửu Chuyển Đơn (Chí Tôn) 
 
 50 @Cash 
 Khi sử dụng phục hồi toàn bộ HP, bình chưa 600,000 HP. 
 V.viễn 
 !mua 146 
 Thiên Niên Tuyết Sâm (Chí Tôn) 
 
 25 @Cash 
 Khi sử dụng phục hồi toàn bộ MP, bình chứa 600,000 MP. 
 V.viễn 
 !mua 147 
 Hộ Tâm Đơn (100%) (24 giờ) 
 
 800 @Cash 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 100%.Dùng 1 lần kéo dài 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 148 
 Hộ Tâm Đơn (150%) (24 giờ) 
 
 1,000 @Cash 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 150%.Dùng 1 lần kéo dài 24 giờ 
 V.viễn 
 !mua 149 
 Mèo Tài Phú 
 
 200 @Cash 
 Búp bê mèo may mắn.EXP +20%, Rớt đồ +20%, Tiền +40%, HP +100 trong 2 giờ^(10 lần sử dụng) 
 V.viễn 

Trang 0 của 6 | 0 1 2 |