Xếp hạng cấp độ | Xếp hạng thế lực chiến | Xếp hạng bang hội
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm - HBQ - ĐHL - Quyền - D.Yến
T.tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Môn phái
Thế lực
T.chức
Võ huân
T.sinh
1
 HoangYen 
 Đao Khách 
 121 
  
 Tà phái 
 7 
 120,950 
 0 
2
 IIoVaTen 
 Cung Thủ 
 121 
 AeVietGame 
 Chính phái 
 7 
 122,900 
 0 
3
 OngTroi 
 Đao Khách 
 120 
 AeVietGame 
 Tà phái 
 7 
 121,100 
 0 
4
 SharkFunky 
 Cung Thủ 
 120 
  
 Tà phái 
 7 
 119,450 
 0 
5
 KhaBanh 
 Cầm Sư 
 120 
  
 Chính phái 
 7 
 113,950 
 0 
6
 Emgaithuong 
 Thương Hào 
 120 
 AeVietGame 
 Tà phái 
 7 
 108,800 
 0 
7
 KeoLv 
 Đao Khách 
 120 
  
 Chính phái 
 6 
 118,700 
 0 
8
 TieuBaoBoi 
 Đại Phu 
 120 
 AeVietGame 
 Tà phái 
 6 
 116,950 
 0 
9
 TestGame1 
 Đại Phu 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 85,000 
 0 
10
 ThuanNobi 
 Đàm Hoa Liên 
 118 
 AePhanThieT 
 Chính phái 
 6 
 87,050 
 0 
11
 MLC92 
 Diệu Yến 
 118 
 AePhanThieT 
 Chính phái 
 6 
 85,650 
 0 
12
 Pepsi 
 Đao Khách 
 118 
 AeVietGame 
 Tà phái 
 6 
 81,600 
 0 
13
 DP92 
 Đại Phu 
 118 
 AePhanThieT 
 Chính phái 
 6 
 85,900 
 0 
14
 ZzShipSop 
 Cung Thủ 
 118 
  
 Chính phái 
 6 
 92,250 
 0 
15
 Messi 
 Thương Hào 
 117 
 AeVietGame 
 Chính phái 
 6 
 85,050 
 0 
16
 Blader 
 Đao Khách 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 92,550 
 0 
17
 Clover 
 Đại Phu 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 92,850 
 0 
18
 ZzThanhVuXx 
 Đao Khách 
 117 
 AePhanThieT 
 Chính phái 
 6 
 92,100 
 0 
19
 Golden 
 Cung Thủ 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 88,300 
 0 
20
 VoDanh 
 Kiếm Khách 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 83,550 
 0 
21
 DarkBaby 
 Đao Khách 
 117 
  
 Tà phái 
 6 
 86,100 
 0 
22
 Smile 
 Cung Thủ 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 92,150 
 0 
23
 Alpha 
 Đao Khách 
 117 
  
 Tà phái 
 5 
 91,700 
 0 
24
 ZzShiff 
 Đại Phu 
 117 
  
 Chính phái 
 6 
 91,750 
 0 

Trang 0 của 25 | 0 1 2 |