STT Tên nhân vật Class Cấp
1
 HoangYen 
 Đao Khách 
 121 
2
 IIoVaTen 
 Cung Thủ 
 121 
3
 OngTroi 
 Đao Khách 
 120 
4
 SharkFunky 
 Cung Thủ 
 120 
5
 KhaBanh 
 Cầm Sư 
 120 
6
 Emgaithuong 
 Thương Hào 
 120 
7
 KeoLv 
 Đao Khách 
 120 
8
 TieuBaoBoi 
 Đại Phu 
 120 
9
 TestGame1 
 Đại Phu 
 118 
10
 ThuanNobi 
 Đàm Hoa Liên 
 118